Experts

Op De Terebint werkt een aantal vaste experts. U kunt bij ons terecht voor plusbegeleiding, kinderfysiotherapie, logopedie en dyslexie.
Daarnaast zijn twee intern begeleiders vast onderdeel van ons team. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur op De Terebint. Zij hebben intensief contact met de andere experts bij ons op school, maar ook daarbuiten.

Interne begeleiding Terebint 

Op De Terebint werken we met 2 intern begeleiders; Tatjana Laverman (Bovenbouw) en Susan Mascini (Onderbouw). Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur op school.

Daarnaast zijn er ook 2 onderwijsassistenten op school aanwezig, Esther Steenhuis en Natasha Tuinman. Zij helpen in de groep, waar nodig tijdens de les of begeleiden kleine groepjes kinderen buiten het lokaal. Hierdoor is er tijd en ruimte om nog meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

3 niveaus

Op De Terebint werken we in elke groep op minimaal 3 niveaus. De leerkrachten leggen dit vast in een groepsplan. De intern begeleider ondersteunt dit proces. Op deze wijze maken we het onderwijs voor iedere leerling passend. Door groepen handig te organiseren, houden we tijd over voor ondersteuning aan individuele leerlingen, groepjes en groepen.

Samenwerken

Leerkrachten en ouders kunnen bij ons terecht als er vragen zijn over de ontwikkeling van een leerling. De hulpvragen kunnen gaan over leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling, opvallend gedrag etc. Dit doen we niet alleen; een goede samenwerking hierin is onmisbaar. In gesprek met ouders, leerkracht en vaak ook de leerling, zoeken we naar mogelijkheden om een stap verder te komen.
In overleg met ouders kunnen we ook hulp inschakelen van één van onze externe partners; een dyslexiespecialist, een school maatschappelijk werker, een jeugdverpleegkundige, een logopediste, een fysiotherapeut, een orthopedagoog. De meerderheid van deze partners hebben kantoorruimte op De Terebint. Tenslotte werken we samen met het samenwerkingsverband PO Apeldoorn, waar onze school deel vanuit maakt.

Veiligheid

Veiligheid vinden we erg belangrijk op De Terebint. Wij bouwen aan veiligheid voor ieder kind. Dan pas kunnen kinderen hun talenten ontdekken en ontplooien. Dan voelt een ieder zich thuis op De Terebint.
Wilt u contact met ons opnemen:

 

Begeleiding begaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen.
Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht.
Zowel de resultaten als het proces worden besproken. Ook is er aandacht voor ‘leren leren’.
Daarnaast is op school een leerkracht werkzaam, Marjolein, die één keer per week de kinderen uitdaging biedt op verschillende gebiedenOp onze school begeleidt zij de meer- en hoogbegaafde kinderen.

Er zijn begaafde leerlingen die belemmeringen in hun ontwikkeling ervaren. Voor hen is er binnen PCBO de mogelijkheid naar de bovenschoolse Plusklas te gaan (één dagdeel per week).

PCBO Plusprogramma

Binnen onze PCBO visie op begaafdheid staan de zijnskenmerken van meer- en hoogbegaafde kenmerken van kinderen centraal. Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, zetten wij ons in voor het realiseren van passend onderwijs.

Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen:

 

 1. Plusbegeleiding op school
  Wanneer je kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het eerst ondersteuning op school. Door middel van compacten en verrijken, ontmoeting met peers, samenwerken met peers of deelname aan de Interne plusklas bijvoorbeeld. Deze ondersteuning vult de school zelf in. De begeleiding vindt plaats in de omgeving, die je kind kent.

 

 1. De bovenschoolse plusklassen PCBO
  Naast de ondersteuning op de scholen, hebben we bij PCBO 5 bovenschoolse plusklassen. De bovenschoolse plusklas van PCBO is een arrangement passend onderwijs en bedoeld voor een specifieke doelgroep kinderen met hb zijnskenmerken én een specifieke hulpvraag.

Deze bovenschoolse plusklassen worden gegeven op 2 locaties in Apeldoorn;  Apeldoorn Oost (PCBO De Regenboog Osseveld) én Apeldoorn West (PCBO De Wegwijzer )

We werken volgens 3 aanpakken, best passend bij de ondersteuningsbehoefte van je kind. Zo hebben we:

 • Plusklas voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere plusklas aanbod en begeleiding
 • Plusklas voor kinderen met een forse ondersteuningsbehoefte in begeleiding van de plusklasleerkracht
 • Plusklas voor kinderen met een behoefte aan verdieping op het reguliere aanbod in de plusklas

Je kind bezoekt de bovenschoolse plusklas 1 dagdeel. Uitzondering hierop is het verdiepings arrangement; dat is 2 dagdelen.

 

Persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact

In de bovenschoolse plusklassen staat de ondersteuningsbehoefte en de persoonlijke leerdoelen van je kind centraal. Zo hebben we aandacht voor motivatie, zelfbeeld, samenwerken. Je kind gaat samen met andere kinderen, aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet je kind in deze klas andere meer- hoogbegaafde leerlingen (de peers) Fijn voor je kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn, die denken zoals hij/zij, die zijn/haar humor begrijpen, die dezelfde interesses hebben .

 

 1. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO
  Naast een bovenschools aanbod vergroten we de kennis en expertise van onze leerkrachten met betrekking tot het thema hoogbegaafdheid. Dit doen we door Plusbegeleiding en het Kenniscentrum PCBO.

De plusbegeleiding wordt verzorgd door de Hb coördinator van PCBO.

De plusbegeleiding ondersteunt scholen in onderwijs aan begaafde leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding, die ze op school geven, er wordt meegedacht in versnellen en we zijn er voor jou als ouder bij specifiekere vragen over begaafdheid. Bovendien wordt er in de plusbegeleiding ingezet op verbinding: verbinding van de bovenschoolse plusklas met de basisschool en verbinding van expertise van scholen.

 

Ook hebben we een Kenniscentrum PCBO. Naast de bovengenoemde meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen (speciaal over/voor meer- of hoogbegaafdheid) te vinden die leerkrachten, maar ook jij en je kind kunnen gebruiken. Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een intern netwerk begaafdheid (lerend netwerk hb) waar alle Hb specialisten van de scholen kennis kunnen delen en halen. Bovendien ontwikkelen we binnen dit netwerk bovenschoolse richtlijnen m.b.t de onderwijskwaliteit begaafdheid.

En we zijn te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo zoeken we ook buiten PCBO de verbinding op rond het thema begaafdheid.

 

Meer weten?

Stuur dan (wanneer mogelijk in overleg met de leerkracht of intern begeleider van je kind) een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.   

 • Kinderfysiotherapie 

  Even voorstellen..

  Mijn naam is Daphne Schoenaker, kinderfysiotherapeut MSc. en namens FysioNU zal ik op basisschool de Terebint kinderfysiotherapie aanbieden. Ik kijk er naar uit om u en uw kind te ontmoeten en jullie te begeleiden bij jullie hulpvraag. Hieronder leg ik graag uit waarvoor u bij mij terecht kunt. 

  Wat is kinderfysiotherapie precies en waarvoor kunt u met uw kind bij mij terecht?

  Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Als kinderfysiotherapeut begeleid ik ouders en kinderen tussen de 0-18 jaar bij een zeer breed scala aan klachten. De meeste kinderen die wij begeleiden zitten op de basisschool. In deze fase leren kinderen namelijk veel nieuwe vaardigheden. Denk aan fijn motorische vaardigheden zoals knippen, plakken, kleuren en schrijven. Daarnaast leren kinderen veel nieuwe grof-motorische vaardigheden zoals klimmen, het lopen over een evenwichtsbalk, het gooien en vangen van een bal en nog veel meer. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind niet optimaal waardoor een kind moeite kan hebben om goed mee te komen in de klas of in de gymles.

  In deze situaties kan het wenselijk zijn om een kinderfysiotherapeut mee te laten kijken.

  De (gym)leerkracht van uw kind signaleert eventuele achterblijvende motoriek of andere bewegingsproblemen (denk bijv. aan bewegingsangst) en kan, na overleg met u, contact met mij opnemen. Ik kan dan vrijblijvend advies geven en waar nodig u en uw kind uitnodigen voor een aanvullend onderzoek in de praktijk.

  Uiteraard kunt u als ouder ook zelf onze praktijk benaderen wanneer u twijfels heeft over de ontwikkeling en motoriek van uw kind(eren).

  Mocht er na onderzoek blijken dat verdere begeleiding nodig is, dan kan ik dat in veel gevallen aanbieden onder schooltijd waardoor de belasting voor u en uw kind zo minimaal mogelijk is.

  Kinderfysiotherapie is vrij toegankelijk en u heeft hier geen verwijzing van uw huisarts of een andere medisch specialist van nodig. De kosten van de behandelingen worden door uw basisverzekering gedekt zonder dat hiervoor aanspraak wordt gedaan op uw eigen risico.

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor kinderfysiotherapie voor uw kind of heeft u andere vragen? Bespreek het eens met de leerkracht of u kunt vrijblijvend contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer 055-5225553 of u kunt mailen naar info@fysionu.nl


Logopedie

De Praatmaat Groep verzorgt de logopedische behandelingen op de Terebint. We zijn allen allround opgeleid met diverse specialisaties. Onze zorg bestaat uit onderzoek, advies, begeleiding en preventie. Op onze locatie kunt u terecht voor al uw vragen over spraak, taal, stem, gehoor en/of slikken. O.a. is op donderdagmiddag een logopedist werkzaam op De Terebint. 

Aanmelding

Dit kan online of per e-mail

Dyslexie

Het RID onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie en dyscalculie.
Het is belangrijk dat kinderen goede passende begeleiding en de juiste behandeling krijgen zodat hun ware talenten naar boven komen. Als ouder wilt u natuurlijk een goede toekomst voor uw kind. Heeft uw kind het soms moeilijk op school met taal, lezen en/of rekenen? Is hij of zij lang bezig met het huiswerk? Ontvangt u hierover weleens signalen vanuit de leerkracht? Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of dyslexie of dyscalculie mogelijk de oorzaak is van de problemen die een kind heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.
Het RID heeft een onderzoeks- en behandellocatie binnen de Terebint waar  Edmée Dielissen (op woensdag, van 08.30u-17.00u) (GZ-psycholoog) werkzaam is.
Heeft uw vragen: