Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Door de Wet Passend Onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Om invulling te geven aan deze opdracht werken de scholen in de gemeente Apeldoorn samen in het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs 25-05.

 

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Ook al voor de komst van de Wet Passend Onderwijs was PCBS De Terebint zo ingericht, dat ze meer kan betekenen voor leerlingen die onderling sterk verschillen in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.

Op 30 januari 2015 heeft een auditor van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn ons onderwijs doorgelicht. Op basis van zijn waarnemingen heeft hij een verslag opgesteld. In dit Verslag Audit SOP is een beeld geschetst van wat de school op het gebied van Passend Onderwijs kan bieden. Wij, als team van PCBS De Terebint mogen trots zijn op de uitkomst van dit onderzoek.

In het najaar van 2015 is een nieuw schoolondersteuningsprofiel opgesteld en deze wordt jaarlijks aangepast. De bevindingen uit de audit zijn als basis voor het opstellen voor ons profiel gebruikt. Bij het opstellen ervan hebben ouders en leerkrachten meegewerkt.

Alle informatie over passend onderwijs in Apeldoorn vindt u op: www.swvapeldoornpo.nl