Visie

‘De Terebint biedt kwaliteit en zorg voor ieder kind’.

In ons onderwijs staat het kind centraal, waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid van alle kinderen.
Ieder kind is een uniek wezen en heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. Die individuele kwaliteiten willen we zo optimaal mogelijk stimuleren en ontwikkelen in een kindvriendelijke sfeer.

Elk kind is uniek

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde wijze, in hetzelfde tempo of op hetzelfde niveau. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen en met respect voor de medemens. Daarom gaat het op school niet alleen om de verwerving van kennis, maar ook om ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief gebied. Alleen als er sprake is van een evenwichtige groei tussen deze verschillende gebieden, kunnen kinderen goed worden voorbereid op hun plaats in de maatschappij.
Ons onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Er wordt gewerkt met planborden, dag- en weektaken. Binnen de dagelijks terugkerende taakuren heeft iedere leerling een bepaalde keuzevrijheid voor wat betreft de invulling en uitvoering van de gestelde opdracht. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig te werken en soms juist om samen te werken. Het leereffect van zelfstandig werken aan en het oplossen van een probleem stimuleert het creatief denken en is bovendien een ideale voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

 

Jonge kinderen

Op onze school is het onderwijs aan de kleuters in groep 1 en 2 niet in vak- en vormingsgebieden opgesplitst. In de kleuterperiode staat het spel voorop. Eigenlijk vanzelfsprekend, want een kleuter speelt als hij leert en leert als hij speelt.
Alle werkzaamheden worden in onderlinge samenhang aangeboden. We gebruiken daarvoor een aantal thema’s, waarvan we weten dat ze aansluiten bij de belangstelling van de kleuters. We gebruiken de methode "Kleuterplein". In groep 3 blijven nog veel spelmomenten bestaan, maar tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met lezen, rekenen en andere ‘vakken’.