Ouders

Ouderraad, Medezeggenschapsraad, Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie zijn heel belangrijk op onze school. Samen bouwen we aan de toekomst van de leerlingen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat iedereen zich 'Thuis voelt op De Terebint'. Hieronder leest u meer.

Ouderraad

Zonder hulp van ouders/verzorgers kan een school niet optimaal functioneren. Op PCBO 'De Terebint' zijn veel ouders die een grote betrokkenheid tonen. Ouders participeren in diverse commissies en werkgroepen. Meehelpen met activiteiten en deze organiseren kan ook via de Ouderraad. In de Ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders, die het schoolteam ondersteunen. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich op hun kerntaken richten, namelijk het geven van onderwijs! De Ouderraad organiseert diverse extra activiteiten voor de leerlingen gedurende het schooljaar. Enkele activiteiten die dit schooljaar door de Ouderraad worden georganiseerd zijn ' Heel Terebint bakt', 'Disco/ gala' en de avondvierdaagse.
Kan ik ook meehelpen met activiteiten? Natuurlijk, graag zelfs! U zult begrijpen dat de Ouderraad alleen ondersteuning kan bieden bij activiteiten met de hulp van ouders, u dus! Uw hulp is zeer waardevol en de kinderen hebben er veel plezier van. Via het ouderhulpformulier kunt u aangeven bij welke activiteit u dit schooljaar kunt helpen. Dit formulier wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld aan de leerlingen. Op de jaarplanning vindt u de activiteiten terug.
Wanneer u meer informatie wilt ontvangen of direct uw hulp wilt aanbieden, dan kunt u het ouderformulier invullen of een mailtje sturen naar orterebint@pcboapeldoorn.nl

 

Medezeggenschapsraad en GMR

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, maar ook het bewaken van zaken die betrekking hebben op de school als geheel.
De medezeggenschapsraad beslist mee over diverse zaken aangaande de school, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt. De vergaderdata zijn opgenomen in de Parro-agenda. De notulen zijn op verzoek ter inzage op school.
Eén lid heeft contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting PCBO. Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers van alle scholen van de stichting zitting hebben. Zij adviseren of verlenen wel of geen instemming met de voorgenomen besluiten van het bestuur van de Stichting. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze direct aan de MR-leden stellen of per mail: mrterebint@pcboapeldoorn.nl

 

Ouderbetrokkenheid

Op De Terebint staat het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat kunnen we als school niet alleen. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat leerlingen zich fijn voelen op school en zich in alle opzichten kunnen ontwikkelen. Op De Terebint vinden we het belangrijk dat de communicatie tussen school en thuis soepel verloopt. We informeren ouders graag over de ontwikkeling én krijgen graag informatie over hoe ouders hier tegenaan kijken. Hoe gaat het thuis? Informatie uitwisselen, waar het kan samen met de leerling, om zo een veilige basis te vormen. Op de jaarkalender staan verschillende gespreksmomenten gepland. Buiten deze gespreksmomenten om kan het heel belangrijk zijn om contact te hebben met de leerkracht. Als het nodig is maken we een afspraak buiten de reguliere gespreksmomenten om. Naast ouderbetrokkenheid is ook ouderparticipatie onmisbaar bij ons op school.

Ouderparticipatie

Waar is de school zonder hulp en ondersteuning van ouders? Bij diverse activiteiten buiten de school, zijn wij afhankelijk van uw hulp bij het vervoer van de leerlingen. 
Ook in de school is het prettig, om hulp van ouders te hebben, zoals bij onze creativiteitslessen of het catalogiseren en ordenen van de lees- en studieboeken.Tevens worden er speciale momenten ingelast om in de klassen, de materialen extra schoon te maken, omdat deze materialen intensief gebruikt worden. Bij sportevenementen is het natuurlijk ook van groot belang, dat u als ouders ons komt ondersteunen, niet alleen bij het vervoer, maar ook voor de support van onze spelertjes.
Kortom, zonder uw hulp en ondersteuning kunnen wij het niet!