Menu

Onze onderwijsvormen

DSCF8594 highres 2

Onderwijs op De Terebint

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde wijze, in hetzelfde tempo of op hetzelfde niveau. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen met een gevoel van eigenwaarde, met zicht op eigen mogelijkheden en beperkingen en met respect voor de medemens. Daarom gaat het op school niet alleen om de verwerving van kennis, maar ook om ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief gebied. Alleen als er sprake is van een evenwichtige groei tussen deze verschillende gebieden, kunnen kinderen goed worden voorbereid op hun plaats in de maatschappij.

DSCF9037 highres v3

Leerstofjaarklassensysteem

Ons onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Er wordt gewerkt met planborden, dag- en weektaken. Binnen de dagelijks terugkerende taakuren heeft iedere leerling een bepaalde keuzevrijheid voor wat betreft de invulling en uitvoering van de gestelde opdracht. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig te werken en soms juist om samen te werken. Het leereffect van zelfstandig werken aan en het oplossen van een probleem stimuleert het creatief denken en is bovendien een ideale voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

DSCF9073 highres

Jonge kinderen

Op onze school is het onderwijs aan de kleuters in groep 1 en 2 niet in vak- en vormingsgebieden opgesplitst. In de kleuterperiode staat het spel voorop. Eigenlijk vanzelfsprekend, want een kleuter speelt als hij leert en leert als hij speelt.

Alle werkzaamheden worden in onderlinge samenhang aangeboden. We gebruiken daarvoor een aantal thema’s, waarvan we weten dat ze aansluiten bij de belangstelling van de kleuters. We gebruiken de methode ‘Kleuterplein’. In groep 3 blijven nog veel spelmomenten bestaan maar wordt er ook dagelijks gewerkt aan lezen, rekenen, schrijven en andere vakken.

Kanjertraining

Schoolbreed wordt er Kanjertraining gegeven en lossen we conflicten op in de Kanjertaal. Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer! Alle teamleden hebben een licentie voor het geven van de Kanjertraining en dus officieel een ‘Kanjerschool’.

Waarom de Kanjertraining?

De Kanjertraining doet heel veel met de kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken, leren de kinderen grenzen te stellen.

Wat is het doel van de Kanjertraining?
  • iedereen wordt gerespecteerd
  • pestproblemen lossen zich op
  • leerlingen durven zichzelf te zijn
  • leerlingen voelen zich veilig
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
Hoe werken de groepen met de Kanjertraining?

Herkenbaar in alle groepen zijn de 4 gekleurde petten die elk voor een gedragstype staan. De rol van de Pestvogel (zwarte pet) spreekt voor zich. Het Aapje (rode pet) lacht altijd mee en lacht anderen uit. Het Konijn (gele pet) kruipt het liefst weg en doet zielig. De Tijger (witte pet) is de Kanjer: hij komt op voor zichzelf en anderen!

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Kinderen leren dat er ook verschillende combinaties van petten mogelijk zijn. Elke gekleurde pet heeft ook zijn mooie kanten die in combinatie met de witte pet (vertrouwen) een belangrijke kwaliteit kan vormen. Bijvoorbeeld: een leidinggevende rol pakken maar oog houden voor de ander (zwarte en witte pet).

Wekelijks op het rooster

In ieder groep staat de Kanjertraining wekelijks op het rooster. Iedere groep werkt vanuit zijn eigen Kanjerboek. Tevens worden er op dat moment, maar ook tussendoor, vertrouwensoefeningen gedaan.

De bovenste regel op de posters die in elk lokaal hangen: ‘We vertrouwen elkaar. Dit is heel belangrijk maar gaat zeker niet vanzelf.’ Uiteindelijk spreken we op De Terebint de Kanjertaal en is de Kanjertraining een attitude binnen onze school.

DSCF9183 highres

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt in de groep verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. We hebben ook ons Leerplein. Begaafde leerlingen krijgen anderhalf uur per week les van een gespecialiseerde leerkracht die uitdagende opdrachten biedt.

Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling verminderd, zodat de leerling ruimte heeft om aan andere opdrachten te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht. Hoe wij daar op De Terebint mee omgaan, kun je lezen in de PCBO-visie op meer- en hoogbegaafdheid.

PCBO Plusprogramma

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. We bieden daar onderwijs op maat in de klas, binnen de mogelijkheden. Mocht dit niet voldoende zijn om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen dan, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op De Terebint, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een gedragswetenschapper of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden. 

School Ondersteunings Profiel

 

DSCF9190 highres v2

Logopedie op school

De Praatmaat Groep verzorgt de logopedische behandelingen op De Terebint. We zijn allround opgeleid met diverse specialisaties. Onze zorg bestaat uit onderzoek, advies, begeleiding en preventie. Op onze locatie kunnen ouders terecht voor alle vragen over spraak, taal, stem, gehoor en/of slikken. De logopedist is 1 dag per week werkzaam op De Terebint.

De Praatmaatgroep

 

DSCF9237 highres

Dyslexie

Het RID onderzoekt en behandelt kinderen met dyslexie en dyscalculie. Het is belangrijk dat kinderen goede passende begeleiding en de juiste behandeling krijgen zodat hun ware talenten naar boven komen. Als ouder wil je natuurlijk een goede toekomst voor je kind. Heeft je kind het soms moeilijk op school met taal, lezen en/of rekenen? Is hij of zij lang bezig met het huiswerk? Ontvang je hierover weleens signalen vanuit de leerkracht? Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of dyslexie of dyscalculie mogelijk de oorzaak is van de problemen die een kind heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Het RID heeft een onderzoeks- en behandellocatie binnen De Terebint waar Edmée Dielissen (op woensdag, van 08.30u-17.00u) (GZ-psycholoog) werkzaam is.

RID