Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van kinderen die op onze school zitten. De ouderraad bedenkt en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk daarbij aan de avondvierdaagse het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Meer weten? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

De voorzitter van de ouderraad is Aafke Kleijer. Vanuit het team nemen Ximene Broekhuis en Gerona Teunis deel aan de ouderraad.

 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

Namens de ouders hebben zitting in de MR, Mattijs Vroon en Elise de Bruin (voorzitter)

Namens het team hebben zitting in de MR, Allard vd Klij (secretaris), Gerona Teunis en Susan Mascini

 

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.